Možnosť výkupu nehnuteľností v súvislosti s dedičským konaním

Oceníme nehnuteľnosť zadarmo


Pre slovenských dedičov nehnuteľností ponúkame špeciálny program na výkup zdedených nehnuteľností.

V prípade, ak ste účastníkom dedičského konania, predmetom ktorého sú aj nehnuteľnosti, veľmi radi Vám ponúkneme naše služby, ktoré Vám pomôžu efektívne vyriešiť právne vzťahy k zdedenému majetku a v prípade, ak je dedičov viacero, aj vzťahy s týmito dedičmi tak, aby boli v súlade so záujmami dedičov vyplatené ich nároky viažuce sa k dedeným nehnuteľnostiam.Na vyššie uvedené účely Vám ponúkame:

 

a) bezplatné konzultácie za účelom určenia obvyklej trhovej hodnoty nehnuteľností a to porovnaním s realitnými ponukami na slovenskom realitnom trhu na najnavštevovanejších realitných portáloch v Slovenskej republike za súčasného zohľadnenia našich viac ako 28 ročných skúseností so sprostredkovaním a predajom nehnuteľností. Výsledkom našej konzultácie je tak určenie ceny nehnuteľností bez vypracovania znaleckého posudku, keďže znaleckú činnosť nevykonávame. V prípade Vášho záujmu o vypracovanie znaleckého posudku na určenie hodnoty nehnuteľností, ktoré sú predmetom dedičského konania, Vám zabezpečíme vypracovanie znaleckého posudku u nezávislého znalca za odplatu.

b) poskytnutie zálohy na pokrytie nákladov spojených s dedičským konaním a nákladov spojených s dedenými nehnuteľnosťami   (napr. na účely úhrady nedoplatkov poručiteľa u správcovskej spoločnosti) a to formou pôžičky alebo formou preddavku na budúcu kúpnu cenu nehnuteľností za predpokladu uzavretia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi našou spoločnosťou a dedičmi.

c) po posúdení veci a dohode s dedičmi je možné aj zloženie kúpnej ceny nehnuteľností do notárskej úschovy ešte pred skončením dedičského konania (okrem primeranej zálohy v dohodnutej výške podľa písm. b), ktorá sa po dohode poskytuje priamo. Predpokladom je uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi našou spoločnosťou a dedičmi.

d) po skončení dedičského konania a právoplatnom ustálení okruhu dedičov osvedčením o dedičstve, pristupujeme k uzavretiu Kúpnej zmluvy, ktorou od dedičov odkupujeme zdedené nehnuteľnosti.

e) zloženie kúpnej ceny nehnuteľností podľa písm. c) vyššie je možné priamo u notára, ktorý prejednáva Vaše dedičstvo, čím sa celý proces racionalizuje a k uvoľneniu kúpnej ceny z notárskej úschovy dochádza bezodkladne po uzavretí Kúpnej zmluvy a povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech našej spoločnosti (uvoľnenie kúpnej ceny z notárskej úschovy je vykonané podľa dedičských podielov alebo inom pomere, ak sa na inom pomere dedičia dohodnú, a to priamo na účty dedičov).

f) zabezpečíme vypracovanie všetkých nevyhnutných dokumentov potrebných pre rýchly proces odpredaja Vami zdedených nehnuteľností.


Prečo využiť služby našej spoločnosti v súvislosti s dedenými nehnuteľnosťami?

V súčasnosti sa nehnuteľnosti, ktoré sú v pôvodnom stave predávajú neporovnateľne ťažšie ako nehnuteľnosti po kompletnej rekonštrukcii. Nehnuteľnosti v pôvodnom stave kupujú zväčša len realitné kancelárie alebo firmy za účelom ich ďalšieho predaja. Nakoľko sa hypotekárne úvery stávajú nedostupnejšími keďže:


(I) hypotekárne financovanie  už nepozná možnosť čerpania hypotekárneho úveru na 100% ceny nehnuteľnosti;

(II) sa zvýšili požiadavky bánk na posudzovanie príjmovej úrovne záujemcov o čerpanie úverov (hodnotenie celkovej úverovej záťaže žiadateľa o úver a zvýšenie požiadavky na dostatočný disponibilný príjem po zohľadnení splátok úveru);  

dochádza k zúženiu okruhu možných záujemcov o ich odkúpenie takýchto nehnuteľností.  

Vzhľadom ku skutočnosti, že nehnuteľnosti ktoré kúpime od dedičov prechádzajú následne rekonštrukciou, získavame z týchto nehnuteľností pri ich ďalšom predaji pridanú hodnotu. Tento obchodný model nám umožňuje ponúknuť Vám ako dedičom veľmi vyváženú a serióznu ponuku na výkup dedených nehnuteľnosti.

Diskrétnosť a profesionalita je u nás samozrejmosťou. V prípade väčšieho počtu dedičov ponuku na odkúpenie predkladáme transparentne všetkým dedičom tak, aby nedochádzalo medzi dedičmi k nezhodám.

Požiadajte nás o nezáväznú ponuku na výkup Vašej nehnuteľnosti, ktorú Vám vieme predložiť v ktorejkoľvek etape dedičského konania. 
Konzultácia je bezplatná.

Táto informácia o našich službách nie je právne záväzným prísľubom ich poskytnutia, keďže pri prvom kontakte s Vami budeme musieť aspoň na základe dokumentácie posúdiť charakter dedených nehnuteľností a ozrejmiť si aspoň základné otázky týkajúce sa okruhu dedičov a ich záujmov. Následne je možné kvalifikovane prerokovať Vaše záujmy a očakávania a po dohode ich naplniť našimi službami.


Dr. Vladimír Piaček PhD.


Otázky a odpovede, ktoré vás budú zaujímať

Som vlastníkom podielu v 1/4 nehnuteľnosti, 3 izbového bytu v Bratislave, ktorý som zdedil. Neviem sa však dohodnúť s ostatnými spoluvlastníkmi, aby ma hneď vyplatili. Nechcem čakať, kým sa všetci dohodneme, potreboval by som peniaze ihneď, viete mi poradiť alebo pomôcť?

Áno, samozrejme Vám vieme pomôcť. Naša spoločnosť vykupenie.sk vykupuje aj podiely na nehnuteľnostiach v Bratislavskom kraji. Najskôr je potrebné osloviť ostatných  spoluvlastníkov  bytu s ponukou na odkúpenie Vášho spoluvlastníckeho podielu tak ako káže zákon, nakoľko ostatní spoluvlastníci majú podľa slovenskej legislatívy predkupné právo na Váš podiel a pokiaľ nebudú mať záujem o kúpu Vášho spoluvlastníckeho podielu , my ho radi od Vás odkúpime za vopred Vami odsúhlasenú kúpnu cenu.


Dedím nehnuteľnosť, ale mám aj rôzne dlhy, dokonca exekúciu, možno aj viacero exekúcií,  neviem presne koľko peňazí dlžím exekútorom. Potreboval by som však nejakú zálohu, peniaze, ktoré by som dostal ihneď na ruku. Ja bohužiaľ  nemám prakticky žiadnu hotovosť, účet mám zablokovaný exekútorom, nemám peniaze ani na notárske poplatky, ktoré sú v mojej finančnej situácii veľmi  vysoké. Ako mi viete pomôcť vyriešiť môj problém?

Ste na správnej adrese, naša firma sa špecializuje aj na výkup nehnuteľností počas prebiehajúceho dedičského konania. Konateľ spoločnosti PhDr. Vladimír Piaček PhD., je odborník s viac než 28 ročnou praxou s výkupom nehnuteľností aj počas dedičského konania. Dedič sa stáva vlastníkom nehnuteľnosti dňom smrti poručiteľa (zosnulého).To, že máte dlhy a neviete v akej sú presne výške, nie je žiaden problém. Naša spoločnosť vykupenie.sk má prístup do CRE (centrálny register exekúcií), kde po zadaní údajov zistíme presnú sumu, ktorú dedič alebo predávajúci má. Pokiaľ vaše dlhy neprevyšujú majetok, ktorý je predmetom dedičstva , vie Vám spoločnosť vykupenie.sk s.r.o. prakticky okamžite poskytnúť takzvanú preddavkovú platbu až do výšky 15.000,-€! Všetky vaše dlhy je potrebné však čím skôr uhradiť, uhrádza to spoločnosť vykupenie.sk s.r.o., aby neprišlo ku kráteniu veriteľa. Takéto výkupy robíme na dennej báze, žiadny dlh, exekúcia, podlžnosti u správcu, alebo hroziaca dražba, pre nás nie je žiaden problém. Zverte sa do rúk odborníkov s viac než 28 ročnými skúsenosťami.


Sme viacerí dediči,  ktorí sme zdedili byt po tete, byt je v pôvodnom stave a chceli by sme ho čím skôr predať. Všetci potrebujeme peniaze čím skôr. Ako nám viete prosím Vás pomôcť? Kto bude rozdeľovať peniaze, dostaneme každý rovnakým dielom? Kto bude znášať poplatky za celý predaj?

Pokiaľ ste zdedili byt všetci rovnakým dielom, tak dostanete všetci rovnakú sumu, na ktorej sa vopred dohodneme. V prípade, ak dedia napr. traja súrodenci a medzičasom jeden zo súrodencov zomrel, tak jeho časť dedia už jeho deti, alebo ďalší rodinní príslušníci. 

V praxi to bude vyzerať nasledovne: pre uľahčenie počítania zvolíme príklad hodnoty bytu 100.000,-€, táto suma sa delí na 3 časti, tj. dvaja súrodenci dostanú po 33.333,3333,-€ a dve deti po zosnulom súrodencovi dostanú každý po 16.666,66€.

Naši klienti, ktorí nám predávajú zdedenú nehnuteľnosť  si veľmi pochvaľujú službu, ktorú im poskytujeme a to, že z bytu si zoberú len cennosti a spomienkové predmety poručiteľa a všetky nepotrebné veci ako nábytok a zariadenie môžu v byte nechať a naša spoločnosť vykupenie.sk s.r.o. sa postará o ich vypratanie a ďalšie potrebné úkony. Tým, že máme vlastný tím profesionálov, robotníkov, vlastné nákladné autá a ročne zrekonštruujeme desiatky bytov, dávame bytom pridanú hodnotu, ktorú si daná nehnuteľnosť zaslúži.  Vy dostanete od našej spoločnosti vykupenie.sk s.r.o. okamžite svoje peniaze a všetko bez starostí a s rýchlosťou, ktorú si bežný človek nedokáže predstaviť.


Zdedili sme byt v Bratislave po mojich rodičoch. Je v úplne pôvodnom stave, plný nábytku a nepotrebných vecí. Máme len pár cenností, ktoré si chceme z neho zobrať a byt by sme v takom stave chceli aj predať. Musíme tento byt vypratať a vyčistiť na naše náklady my, alebo Vám ho môžeme odovzdať v takomto pôvodnom stave?

Nie, nemusíte s ním robiť absolútne nič. My vykupujeme byty, ktoré sú zanedbané, silno znečistené, alebo len veľmi staré, v pôvodnom stave. Vašu nehnuteľnosť s najväčšou pravdepodobnosťou budeme kompletne rekonštruovať, pre nás nemá význam, aby ste byt maľovali, upratovali, nebodaj rekonštruovali. Každú rekonštrukciu začíname kompletnou výmenou elektroinštalácie, tým pádom všetky omietky musíme robiť nové. Akékoľvek úpravy bytu pred vykúpením nemajú zmysel. Neovplyvní to výkupnú cenu, my nie sme koncový klient. Radi vykupujeme byty v úplne pôvodnom stave, kde neostane po našej rekonštrukcii nič v pôvodnom stave. Naši architekti sa môžu realizovať bez akýchkoľvek obmedzení.


Chcel by som sa Vás opýtať, keď sa dohodneme s Vami na vykúpe a je nás päť dedičov a každý máme iný podiel na zdedenej nehnuteľnosti, akou formou nás budete vyplácať a koľko by sme mohli dostať za náš byt v Bratislave, keď každý máme iný podiel? Ako v tomto prípade rozdeľujete peniaze piatim dedičom?  Viete mi prosím Vás v skratke napísať postup?

Veľmi jednoducho, máme s tým bohaté skúsenosti. Ideálne je si dohodnúť čím skôr obhliadku Vašej zdedenej nehnuteľnosti (aj keď ešte len prebieha dedičské konanie). Najlepšie by bolo, ak by na spoločnú obhliadku prišiel zástupca našej spoločnosti vykupenie.sk a všetci dediči, čo býva často ako neriešiteľná úloha, ak je dedičov viacero a väčšina z nich býva napríklad mimo Bratislavu, alebo mimo Slovenskej republiky. Bolo by rozumné si zvoliť akéhosi hovorcu za dedičov, prípadne dvoch, aby boli jeden druhému kontrolou pri rokovaniach s našou spoločnosťou vykupenie.sk. Ihneď po obhliadke, max do 24 hodín, Vám dáme presnú sumu, ktorú sme ochotní za Váš byt zaplatiť. Celý proces výkupu nehnuteľnosti je pod dohľadom notára. Každý dedič dostane alikvotnú a presnú časť podľa spoluvlastníckeho podielu, presnú sumu peňazí do notárskej úschovy, ktorá sa mu uvoľní na účet dediča ihneď ako sa stane spoločnosť vykupenie.sk vlastníkom vykupovanej nehnuteľnosti.


Dedím nehnuteľnosť v Bratislave, ale zároveň som aj vo veľkých finančných problémoch, mám exekúcie a nemám vlastne ani na poplatky za notára pri dedičskom konaní. Viete mi v tom prosím nejako pomôcť? Potreboval by som vybaviť dedičstvo, zaplatiť notára a potrebujem aj nejakú preddavkovú zálohu. Pomohlo by mi aj 10.000,-€ v hotovosti a mohol by som od Vás dostať peniaze aj hneď ako sa dohodneme?

Bez akýchkoľvek zábran, predsudkov či nebodaj hanby nás neváhajte kontaktovať. Práve pre takých klientov sme tu my, naša spoločnosť vykupenie.sk s.r.o, ktorej konateľ pán Dr. Vladimír Piaček PhD. sa celý svoj profesný život, čo je viac ako 28 rokov, venuje výkupom zadlžených, exekuovaných a dedených nehnuteľností. U nás máte okamžite preddavkovú platbu za svoju nehnuteľnosť, celú komunikáciu s úradmi, notárom, exekútorom či dražobnou spoločnosťou budeme viesť za Vás na základe plnomocenstva a odbremeníme Vás od akéhokoľvek stresu spojeného s predajom dedenej nehnuteľnosti. Za 28 rokov praxe sme nemali ešte klienta, ktorému by sme nedokázali pomôcť. Neváhajte nás kontaktovať telefonicky na info linke 0948 888 111 alebo mailom: info@vykupenie.sk. My sme tu pre Vás!


Dostal som sa do ťažkých finančných problémov a dedím nehnuteľnosť, no kým ju zdedím, resp. pred tým, potreboval by som nejakú zálohu. Viete mi dať peniaze hneď ako sa dohodneme na jej odkúpení?

Samozrejme, poskytujeme dedičom okamžitú preddavkovú platbu až do výšky 15.000,-€, behom 24 hodín si preveríme všetky dostupné informácie a okamžite Vám vyplatíme “balíček prvej pomoci” a to až do výšky 15.000,-€. Na nás sa môžete spoľahnúť v každom smere, neváhajte nás kontaktovať.


Chcela by som predať nehnuteľnosť, ktorú som dostala darom  od svojej matky, ale ona v danom byte býva a má tam dokonca doživotné právo užívania zapísané na liste vlastníctva ako ťarchu. Moja matka napadla Darovaciu zmluvu kvôli môjmu partnerovi, ktorému nevie prísť na meno! Vaša firma vykupenie.sk vykupuje aj byty s doživotným právom užívania a v súdnom konaní? S matkou už dlhšie nekomunikujem a nemám s ňou dobrý vzťah!

Áno, vykupujeme byty s doživotným právom užívania, všetko je to o dohode a cene. Bohužiaľ, pokiaľ mamička žije a Darovacia zmluva bola napadnutá na súde a Vy s ňou nekomunikujete, je tam veľký predpoklad, že daný spor môže pre Vás dopadnúť vo Váš neprospech. Darovacia zmluva sa dá pomerne jednoducho napadnúť ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.. Je to skôr otázka na našu advokátsku kanceláriu, s ktorou spolupracujeme. My sa však do súdnych sporov nepúšťame. Sme jedna z mála spoločností, kde zakladateľ firmy pán Dr. Vladimír Piaček PhD. za celých 28 rokov podnikania nemal jeden jediný súdny spor s klientom. Naše odporúčanie zdarma je: začnite komunikovať s mamičkou a vyhnite sa súdnemu sporu, dajte si rodinné väzby do poriadku tak, aby Vás to v budúcnosti nemrzelo. Kde je vôľa je aj cesta…


Dostala som od manžela, ktorý bol podnikateľ, darom nehnuteľnosť, . Žili sme spolu 15 rokov, ale našiel si inú, mladšiu ženu. Ja som ho z mojej nehnuteľnosti vyhodila a on napadol darovaciu zmluvu na súde. Bojím sa, že súd prehrám, vykúpite prosím Vás takúto nehnuteľnosť odo mňa?

Bohužiaľ nie, o takú nehnuteľnosť nemáme záujem, odporúčame dohodnúť sa s exmanželom, nájsť si mediátora, alebo dobrého advokáta. Darovacia zmluva sa dá veľmi jednoducho napadnúť.


Nezáväzná žiadosť o cenovú ponuku

Do textu správy nám napíšte: Typ nehnuteľnosti (byt, rodinný dom, pozemok, obchodný priestor alebo iné), rozloha v m2, popis nehnuteľnosti, ulicu, mesto/obec, Vaše meno a priezvisko, Váš telefón a e-mail.