Dedičské konanie

Možnosť výkupu nehnuteľností v súvislosti s dedičským konaním

Oceníme nehnuteľnosť zadarmo


Pre slovenských dedičov nehnuteľností ponúkame špeciálny program na výkup zdedených nehnuteľností.

V prípade, ak ste účastníkom dedičského konania, predmetom ktorého sú aj nehnuteľnosti, veľmi radi Vám ponúkneme naše služby, ktoré Vám pomôžu efektívne vyriešiť právne vzťahy k zdedenému majetku a v prípade, ak je dedičov viacero, aj vzťahy s týmito dedičmi tak, aby boli v súlade so záujmami dedičov vyplatené ich nároky viažuce sa k dedeným nehnuteľnostiam.Na vyššie uvedené účely Vám ponúkame:

 

a) bezplatné konzultácie za účelom určenia obvyklej trhovej hodnoty nehnuteľností a to porovnaním s realitnými ponukami na slovenskom realitnom trhu na najnavštevovanejších realitných portáloch v Slovenskej republike za súčasného zohľadnenia našich viac ako 20 ročných skúseností so sprostredkovaním a predajom nehnuteľností. Výsledkom našej konzultácie je tak určenie ceny nehnuteľností bez vypracovania znaleckého posudku, keďže znaleckú činnosť nevykonávame. V prípade Vášho záujmu o vypracovanie znaleckého posudku na určenie hodnoty nehnuteľností, ktoré sú predmetom dedičského konania, Vám zabezpečíme vypracovanie znaleckého posudku u nezávislého znalca za odplatu.

b) poskytnutie zálohy na pokrytie nákladov spojených s dedičským konaním a nákladov spojených s dedenými nehnuteľnosťami   (napr. na účely úhrady nedoplatkov poručiteľa u správcovskej spoločnosti) a to formou pôžičky alebo formou preddavku na budúcu kúpnu cenu nehnuteľností za predpokladu uzavretia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi našou spoločnosťou a dedičmi.

c) po posúdení veci a dohode s dedičmi je možné aj zloženie kúpnej ceny nehnuteľností do notárskej úschovy ešte pred skončením dedičského konania (okrem primeranej zálohy v dohodnutej výške podľa písm. b), ktorá sa po dohode poskytuje priamo. Predpokladom je uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi našou spoločnosťou a dedičmi.

d) po skončení dedičského konania a právoplatnom ustálení okruhu dedičov osvedčením o dedičstve, pristupujeme k uzavretiu Kúpnej zmluvy, ktorou od dedičov odkupujeme zdedené nehnuteľnosti.

e) zloženie kúpnej ceny nehnuteľností podľa písm. c) vyššie je možné priamo u notára, ktorý prejednáva Vaše dedičstvo, čím sa celý proces racionalizuje a k uvoľneniu kúpnej ceny z notárskej úschovy dochádza bezodkladne po uzavretí Kúpnej zmluvy a povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech našej spoločnosti (uvoľnenie kúpnej ceny z notárskej úschovy je vykonané podľa dedičských podielov alebo inom pomere, ak sa na inom pomere dedičia dohodnú, a to priamo na účty dedičov).

f) zabezpečíme vypracovanie všetkých nevyhnutných dokumentov potrebných pre rýchly proces odpredaja Vami zdedených nehnuteľností.


Prečo využiť služby našej spoločnosti v súvislosti s dedenými nehnuteľnosťami?

V súčasnosti sa nehnuteľnosti, ktoré sú v pôvodnom stave predávajú neporovnateľne ťažšie ako nehnuteľnosti po kompletnej rekonštrukcii. Nehnuteľnosti v pôvodnom stave kupujú zväčša len realitné kancelárie alebo firmy za účelom ich ďalšieho predaja. Nakoľko sa hypotekárne úvery stávajú nedostupnejšími keďže:


(I) hypotekárne financovanie  už nepozná možnosť čerpania hypotekárneho úveru na 100% ceny nehnuteľnosti;

(II) sa zvýšili požiadavky bánk na posudzovanie príjmovej úrovne záujemcov o čerpanie úverov (hodnotenie celkovej úverovej záťaže žiadateľa o úver a zvýšenie požiadavky na dostatočný disponibilný príjem po zohľadnení splátok úveru);  

dochádza k zúženiu okruhu možných záujemcov o ich odkúpenie takýchto nehnuteľností.  

Vzhľadom ku skutočnosti, že nehnuteľnosti ktoré kúpime od dedičov prechádzajú následne rekonštrukciou, získavame z týchto nehnuteľností pri ich ďalšom predaji pridanú hodnotu. Tento obchodný model nám umožňuje ponúknuť Vám ako dedičom veľmi vyváženú a serióznu ponuku na výkup dedených nehnuteľnosti.

Diskrétnosť a profesionalita je u nás samozrejmosťou. V prípade väčšieho počtu dedičov ponuku na odkúpenie predkladáme transparentne všetkým dedičom tak, aby nedochádzalo medzi dedičmi k nezhodám.

Požiadajte nás o nezáväznú ponuku na výkup Vašej nehnuteľnosti, ktorú Vám vieme predložiť v ktorejkoľvek etape dedičského konania. 
Konzultácia je bezplatná.

Táto informácia o našich službách nie je právne záväzným prísľubom ich poskytnutia, keďže pri prvom kontakte s Vami budeme musieť aspoň na základe dokumentácie posúdiť charakter dedených nehnuteľností a ozrejmiť si aspoň základné otázky týkajúce sa okruhu dedičov a ich záujmov. Následne je možné kvalifikovane prerokovať Vaše záujmy a očakávania a po dohode ich naplniť našimi službami.


Dr. Vladimír Piaček PhD.


Nezáväzná žiadosť o cenovú ponuku

Do textu správy nám napíšte: Typ nehnuteľnosti (byt, rodinný dom, pozemok, obchodný priestor alebo iné), rozloha v m2, popis nehnuteľnosti, ulicu, mesto/obec, Vaše meno a priezvisko, Váš telefón a e-mail.